Loading...
Menu

Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου

Ξεκινήστε το ταξίδι της γνώσης από νωρίς, με τα πιο γερά θεμέλια στο καταπράσινο campus του Νηπιαγωγείου του Κολλεγίου Ανατόλια στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Το πιο πρόσφορο περιβάλλον για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας τηλεφωνικά στο 2310398275 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα παρακάτω.

Φόρμα ενδιαφέροντος

Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

Στο Νηπιαγωγείο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη θέτουμε τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση, σεβόμενοι τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού. Μέσα σε ένα συναισθηματικά ασφαλές περιβάλλον, που ανταποκρίνεται στην ανάγκη των παιδιών για σεβασμό, εμπιστοσύνη, εξερεύνηση, διάλογο και παιχνίδι, προάγουμε την αγάπη για μάθηση, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την αξία της προσφοράς. Εφαρμόζουμε την παιδοκεντρική διδασκαλία και τη βιωματική εκπαίδευση.

Ακολουθώντας την εκπαιδευτική μας πολιτική και έχοντας ως πλαίσιο το αειφόρο σχολείο, λειτουργούμε σε πνεύμα ομαδικό και συνεργατικό και σχεδιάζουμε ένα περιβάλλον μάθησης το οποίο ενδυναμώνει την αλληλεπίδραση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων του νηπιαγωγείου εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας.

Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Συνεργαζόμαστε με τους γονείς σεβόμενοι τις απόψεις τους, προβάλλοντας παράλληλα τις αρχές του σχολείου και την επιστημονική μας θέση.

Ο σεβασμός και η αγάπη μας για το παιδί μάς καθοδηγούν πάντα!

Πρόγραμμα Σπουδών

Στόχος μας είναι, μέσα από ένα υψηλής ποιότητας πρόγραμμα σπουδών, να εφοδιάσουμε τους μαθητές μας με γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις που κρίνονται αναγκαίες για να αντεπεξέλθουν στους εναλλασσόμενους ρόλους που καλούνται να διαδραματίσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η ανάπτυξη των παρακάτω βασικών ικανοτήτων:

  • Επικοινωνία
  • Δημιουργική και κριτική σκέψη
  • Προσωπική ταυτότητα και αυτονομία
  • Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη

Το πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζουμε καλύπτει τις μαθησιακές περιοχές που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη, Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική Αγωγή, Τέχνες, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Φυσικές Επιστήμες, Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Οι μαθησιακές αυτές περιοχές ενισχύονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και διευρύνονται έξω από τα στενά όρια του νηπιαγωγείου με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και του φυσικού πλούτου όλου του campus του Ανατόλια, όπως και εξωσχολικών χώρων.

Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη

Η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας που θα λειτουργεί ικανοποιητικά τόσο ως προς τις προσωπικές του ανάγκες, όσο και ως προς τις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του.

Στο Νηπιαγωγείο Ανατόλια, μέσα από στοχευμένες δράσεις και καθημερινές αλληλεπιδράσεις, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τους προβληματισμούς τους, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους και τα εκπαιδεύουμε να επιλύουν μόνα τους, με εποικοδομητικό τρόπο, τις συγκρούσεις. Οριοθετούμε με σταθερότητα τον τρόπο συμπεριφοράς και θέτουμε από κοινού παιδιά και εκπαιδευτικοί τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούνται και τις συνέπειες μη τήρησης αυτών.

Στο πλαίσιο του αλληλοσεβασμού και της ενδυνάμωσης του αισθήματος της ασφάλειας και ηρεμίας στο σχολικό περιβάλλον, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αντιμετωπίζουν τις συγκρουσιακές καταστάσεις με τη Σχολική Διαμεσολάβηση.

Η Σχολική Διαμεσολάβηση είναι μια εκούσια διαδικασία ειρηνικής επίλυσης μιας σύγκρουσης μεταξύ δύο ή περισσότερων διαφωνούντων μαθητών και γίνεται από διαπιστευμένους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς του AES οι οποίοι ακολουθούν μια δομημένη διαδικασία με σαφή όρια και κανόνες . Οι μαθητές εφαρμόζουν βιωματικά τις αρχές της δημοκρατικής συμμετοχής και του ενεργού πολίτη.

Η Σχολική Διαμεσολάβηση μπορεί να διαμορφώσει τους μελλοντικούς ειρηνοποιούς, αφού τα παιδιά μαθαίνουν ότι η ειρήνη είναι αποτέλεσμα διαλόγου και η κοινωνικότητα πτυχή του σεβασμού.

Γλώσσα

Η γλωσσική αγωγή διευρύνει τον γλωσσικό ορίζοντα των νηπίων, τα προετοιμάζει για τον κόσμο της γνώσης και συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή τους.

Στο Νηπιαγωγείο Ανατόλια βοηθούμε τα νήπια να αναπτυχθούν γλωσσικά μέσα από βιωματικές και παιγνιώδεις δράσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση οργανώνουμε εκπαιδευτικές επισκέψεις εμπλέκοντας τα παιδιά σε περιβάλλοντα πλούσια σε γλωσσικά ερεθίσματα.

Τα παιδιά κατανοούν και παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο μέσα από την καθημερινή τους ενασχόληση με διαφορετικά είδη κειμένων, παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις, εποπτικό υλικό καθώς και παιδαγωγικό υλικό εκμάθησης του ελληνικού αλφάβητου.

Γνωρίζουν τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης καθώς αυτή αποτελεί τη βάση για την κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και της γραφής. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον μάθησης, με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, σεβόμενοι τον προσωπικό ρυθμό εξέλιξης του κάθε παιδιού.

On Our Way To English…!

Το πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο παρέχει ευκαιρίες στα παιδιά για την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων τους, ενθαρρύνει το παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. Μέσα από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται στο τι ήδη γνωρίζουν και μπορούν να κάνουν τα παιδιά, οι μικροί μαθητές εξοικειώνονται με την αμερικάνικη γλώσσα και κουλτούρα.

Με σεβασμό στον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης κάθε παιδιού, οι μαθητές του νηπιαγωγείου ενθαρρύνονται να εξασκούν καθημερινά τον προφορικό λόγο, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και αναπτύσσοντας βαθμιαία βασικές δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης.

Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας για τους μαθητές του νηπιαγωγείου συνδέεται με ευχάριστες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες συμβάλλοντας στη συναισθηματική τους ανάπτυξη μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στις μαθησιακές εμπειρίες.

Βιβλιοθήκες - Φιλαναγνωσία

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας πραγματοποιούμε ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις στις βιβλιοθήκες του Ανατόλια. Παράλληλα, στον χώρο του νηπιαγωγείου λειτουργούμε δανειστική βιβλιοθήκη. Με τον τρόπο αυτό εδραιώνεται μία δια βίου θετική στάση απέναντι στο βιβλίο και τα παιδιά εξοικειώνονται με τις αρχές του δανεισμού.

Μαθηματικά

Η μαθηματική εκπαίδευση επιδιώκει να προσφέρει στους μαθητές γνώσεις με νόημα και να τους υποστηρίξει, ώστε να αποκτήσουν ένα σημαντικό μαθηματικό υπόβαθρο.

Τα παιδιά που είναι σήμερα μαθητές στο νηπιαγωγείο ζουν σε έναν κόσμο με γρήγορες κοινωνικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, στο Νηπιαγωγείο Ανατόλια παρέχουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιλέγοντας ενδιαφέρουσες για τα παιδιά και κοντά στην εμπειρία τους δραστηριότητες, με στόχο να κατακτήσουν βασικές μαθηματικές έννοιες.

Παράλληλα, αξιοποιείται το Μοντεσσσοριανό μαθηματικό πρόγραμμα με τη χρήση του αντίστοιχου υλικού (hands –on learning materials)το οποίο βασίζεται στην αισθητηριακή μάθηση. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού εφαρμόζεται εξατομικευμένη διδασκαλία, η οποία προάγει την εις βάθος κατανόηση, καλλιεργεί την κριτική σκέψη και όχι την απομνημόνευση και δίνει τη δυνατότητα της αυτοδιόρθωσης στο παιδί.

Έτσι, οι μαθητές οδηγούνται στην απόκτηση ικανοτήτων όπως η επίλυση προβλημάτων, η σύνθεση και η ανάλυση, η επεξεργασία δεδομένων και ο συστηματικός συλλογισμός.

Φυσική Αγωγή

Η Φυσική Αγωγή επιδιώκει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και στην υιοθέτηση θετικής στάσης για τη δια βίου άθληση.

Στο νηπιαγωγείο Ανατόλια, χρησιμοποιείται ως κινητική δράση το παιχνίδι, το οποίο προσφέρει, πέρα από κινητικές δεξιότητες, συναισθήματα χαράς, θετικής εμπειρίας και δημιουργικότητας, στοιχεία απαραίτητα για τη δια βίου εμπλοκή του μαθητή με την κίνηση.

Το μάθημα φυσικής αγωγής στο νηπιαγωγείο πραγματοποιείται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου – κλειστό γυμναστήριο, New Gym, και Anatolia Alumni Soccer and Track Field – και περιλαμβάνει: Καλλιέργεια κινητικών δεξιοτήτων, παραδοσιακά και ομαδικά παιχνίδια από διάφορες χώρες, μουσικοκινητικά παιχνίδια, γνωριμία με τον κλασικό αθλητισμό και άλλα αθλήματα.

Τέχνες

Μέσα από τις τέχνες επιδιώκεται να αποκτήσουν τα παιδιά καλλιτεχνικές εμπειρίες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να τις κατανοήσουν σταδιακά και να τις εντάξουν με ουσιαστικό τρόπο στην προσωπική τους ζωή.

Στο Νηπιαγωγείο Ανατόλια στόχος μας είναι τα παιδιά να γίνουν ενήμεροι καταναλωτές των τεχνών και του πολιτισμού και να συμμετέχουν πρόθυμα στην πολιτιστική ζωή των εθνών του κόσμου.

Εικαστική εκπαίδευση

Η ενασχόληση με τις εικαστικές τέχνες συγκινεί όλους τους ανθρώπους. Οι εικαστικές τέχνες στο νηπιαγωγείο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος σπουδών.

Στο Νηπιαγωγείο Ανατόλια τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της τέχνης και με τους δημιουργούς της, είτε μέσω προγραμματισμένων επισκέψεων σε μουσεία και χώρους τέχνης, είτε μέσω πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Δίνουμε άφθονες ευκαιρίες στα παιδιά για να εξερευνήσουν καλλιτεχνικά υλικά (μολύβια, μπογιές, χαρτί, πηλό…), υλικά που βρίσκονται στη φύση, ευτελή καθημερινά υλικά και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης.

Θέατρο

Η Θεατρική Αγωγή στοχεύει στην καλλιέργεια ψυχοσωματικών δεξιοτήτων, στην ενθάρρυνση της δημιουργικής έκφρασης και στην κοινωνικοποίηση.

Στο Νηπιαγωγείο Ανατόλια, η προσέγγιση αυτή γίνεται με βιωματικό τρόπο μέσα από τις διαδικασίες του θεατρικού παιχνιδιού. Σχεδιάζουμε ατομικές και ομαδικές παιγνιώδεις ασκήσεις ρυθμού, χορού και μουσικής και οργανωμένες αυτοσχεδιαστικές ασκήσεις.

Επιδιώκουμε την άμεση αισθητική επαφή με διάφορες μορφές θεατρικών τεχνών (χοροθέατρο, μουσικό θέατρο, κουκλοθέατρο, παραδοσιακό θέατρο σκιών, αφηγηματικό θέατρο κ.α.) και τη γνωριμία με τους συντελεστές του σύγχρονου θεάτρου. Δημιουργούμε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Πάνω από όλα στη θεατρική αγωγή παίζουμε, παίζουμε και...παίζουμε!

Μουσική

Η Μουσική διδασκαλία στοχεύει στην καλλιέργεια της μουσικής αντίληψης των παιδιών, στην ψυχαγωγία τους και στην έκφρασή τους μέσα από τη μουσική.

Στο Νηπιαγωγείο Ανατόλια, η προσέγγιση των μουσικών εννοιών γίνεται με την ενεργή εμπλοκή των παιδιών είτε ατομικά είτε σε ομάδες. Τα μουσικά όργανα που κυρίως χρησιμοποιούνται είναι κρουστά, ως εύχρηστα και προσιτά για αυτή την ηλικία. Δίνουμε έμφαση στην κατάκτηση των εννοιών ρυθμός-κίνηση-λόγος, μέσω της εμπλοκής σε δημιουργικές δράσεις. Ακολουθούνται σύγχρονες μουσικοπαιδαγωγικές αρχές και μέθοδοι και χρησιμοποιούνται στοιχεία από τα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα των Orff, Kodally, Dalkrose κ.α. καθώς και στοιχεία από το πρόγραμμα του Ν. Θεοδωρίδη «Φίλοι-μουσικόφιλοι στο σχολείο».

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον, η ψηφιακή ικανότητα εντάσσεται στις βασικές ικανότητες που χρειάζονται τα παιδιά για την προσωπική τους ανάπτυξη και τη μετέπειτα ενεργό ιδιότητά τους ως πολίτες.

Στο Νηπιαγωγείο Ανατόλια, οι δραστηριότητες πληροφορικής περιλαμβάνουν: Αξιοποίηση των ΤΠΕ ως εποπτικά μέσα διδασκαλίας και διερεύνησης και εργαστηριακά μαθήματα σε αίθουσα υπολογιστών του Σχολείου.

Φυσικές Επιστήμες

Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία διαμορφώνουν τις πρώτες ιδέες και ερμηνείες για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου.

Στο Νηπιαγωγείο Ανατόλια προκαλούμε την περιέργεια και το ενδιαφέρον. Τα παιδιά μέσα από την ανακάλυψη και τη διερεύνηση συστηματοποιούν, εμπλουτίζουν και επεκτείνουν τις γνώσεις τους με αβίαστο και φυσικό τρόπο.

STEM

Το Νηπιαγωγείο συνεργάζεται με το Κέντρο Εκπαίδευσης STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) με στόχο να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με πρωτοποριακές εργαστηριακές έρευνες και να αποκτήσουν μία πραγματική εικόνα από την καθημερινότητα των επιστημόνων και των μηχανικών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από πειράματα και δραστηριότητες που είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις γνώσεις και το ηλικιακό επίπεδο των νηπίων και πραγματοποιούνται στους χώρους εργαστηριών Φυσικής Χημείας και Βιολογίας του High School.

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών στην εύθραυστη ισορροπία του περιβάλλοντός μας έτσι ώστε, να αποκτήσουν φιλοπεριβαλλοντική στάση και συμπεριφορά.

Στο Νηπιαγωγείο Ανατόλια, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινάει και καταλήγει στην καθημερινή ζωή των παιδιών -μέσα και έξω από την τάξη- και θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών. Οι μαθητές μυούνται στην αίσθηση «του ανήκειν» στο περιβάλλον.

Αξιοποιούμε τον φυσικό πλούτο και την ποικιλία της βλάστησης όλου του campus: Ξυπνούμε τον ενθουσιασμό των παιδιών για μάθηση, εστιάζουμε την προσοχή τους στα φαινόμενα της φύσης, τα εμπλέκουμε άμεσα με εμπειρίες στην ύπαιθρο, ζούμε την έμπνευση όλοι μαζί. Η φύση μετατρέπεται σε ένα περιβάλλον γεμάτο θησαυρούς και χρώματα.

Διατροφική Διαπαιδαγώγηση

Στο πλαίσιο προαγωγής της υγείας, στοχεύουμε στη δια βίου υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών μέσα από συστηματικά οργανωμένες δραστηριότητες με έντονα βιωματικό χαρακτήρα, όπως και μέσα από απλές καθημερινές πρακτικές.

Share

 

Δημοτικό Μικρών Τάξεων
Β. Σεβενίδη 31A
Τηλ: 2310 301 330, 2310 398 254

Δημοτικό Μεγάλων Τάξεων
Τζον Κένεντι 60
Τηλ: 2310 398 370

Νηπιαγωγείο
Τζον Κένεντι 60
Τηλ: 2310 398 275

55535 Πυλαία, Θεσσαλονίκη