Loading...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου "Ανέγερση STEM CENTER"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ “STEM CENTER”, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

19 Απριλίου 2019

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ», στο πλαίσιο ανέγερσης ενός σύγχρονου κτιρίου, επιφάνειας 1.000 περίπου τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα λειτουργήσει ως «STEM CENTER», εντός των εγκαταστάσεων του Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο (μεμονωμένη εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία) που επιθυμεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον ως πιθανός Ανάδοχος για την κατασκευή του έργου: «Ανέγερση “STEM CENTER", στις εγκαταστάσεις του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης».

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Σωματείο «ΕΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ», προτίθεται να ανεγείρει, εντός των εγκαταστάσεων του Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο κτίριο, επιφάνειας περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων το οποίο θα λειτουργήσει ως «STEM CENTER» (Science, Technology, Engineering, Mathematics Center). Τo κτίριο περιλαμβάνει τρία (3) STEM εργαστήρια και μια αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων δημιουργικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης στο ισόγειο, τα γραφεία του προσωπικού στο μεσοπάτωμα και στο υπόγειο θα στεγαστούν μια αίθουσα δοκιμών και όλοι οι βοηθητικοί χώροι (wc, H/M χώροι, αποθηκευτικοί χώροι κ.λ.π.).

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης όπου μέσω του προσανατολισμού του, των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών, των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και κυρίως των συστημάτων που θα εγκατασταθούν σε αυτό, θα γίνεται αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό της ηλιακής ενέργειας.

Το STEM CENTER θα χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα εξοπλιστεί με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, θα καλύψει με πρωτοποριακό τρόπο ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτών και προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2020.

Η διαδικασία είναι η εξής:

1ο Στάδιο – Προεπιλογή: Κατά το στάδιο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι Υποψήφιοι που θα επιλεγούν, (μετά την ανακοίνωση της προεπιλογή τους) θα κληθούν στο 2ο Στάδιο να υποβάλλουν τις οικονομικοτεχνικές τους προσφορές.

2ο Στάδιο – Υποβολή Προσφοράς: Κατά το στάδιο αυτό οι προεπιλεγέντες Υποψήφιοι θα κληθούν με νέα Πρόσκληση από το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, με την οποία θα τους κοινοποιούνται και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, να υποβάλλουν τις οικονομικοτεχνικές τους προσφορές.

Διευκρινίζεται ότι ο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης οποιουδήποτε αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή ακόμα και ακύρωσης της Διαδικασίας χωρίς προειδοποίηση ή έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Πρόκειται για εσωτερική διαδικασία του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ και θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία των συμμετεχόντων, οι οποίοι δεν αποκτούν δικαίωμα πληροφόρησης ή πρόσβασης στις υποβληθείσες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους, (Στάδιο 1ο ) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 14η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ έως 14:00μ.μ.

Η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορές, ή ταχυδρομικά στο κτίριο διοίκησης του Κολλεγίου Stephens Hall, 1ος όροφος, Stephens conference room, στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ (Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια Τζον Κένεντι 60, 555 35, Πυλαία,Θεσσαλονίκη). Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν θα γίνεται αποδεκτός.

Η υποβολή θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει :

 1. Την Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υποψηφίου
 2. Πίνακα Κατασκευαστικής Εμπειρίας του Υποψηφίου, της τελευταίας δεκαετίας, όπου θα περιγράφονται:
  • Τίτλος - σύντομη περιγραφή, θέση έργου
  • Προϋπολογισμός έργου,
  • Κύριος/Φορέας έργου,
  • Περίοδος εκτέλεσης έργου,
 3. Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης των έργων της τελευταίας τριετίας του Πίνακα Κατασκευαστικής Εμπειρίας, υπογεγραμμένες από τον Κύριο/Φορέα του έργου
 4. Οργανόγραμμα της εταιρείας
 5. Βιογραφικά σημειώματα των συνεργατών εταιρείας με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή αντίστοιχων έργων μεγαλύτερη των 10 ετών. Ο επικεφαλής της ομάδας κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία μεγαλύτερη των 15 ετών.
 6. Πρακτικά του ΔΣ της εταιρείας από τα οποία να προκύπτει ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου.

Ο φάκελος υποβολής θα είναι σφραγισμένος και θα περιέχει τα πρωτότυπα έγγραφα υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, ένα (1) έντυπο αντίγραφο και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf-USB). Σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ πρωτότυπου και αντιγράφων, επικρατέστερο θεωρείται το πρωτότυπο. Επί του φακέλου που θα κατατεθεί θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 • Τα στοιχεία του Αποστολέα, δηλαδή:

- Επωνυμία του ενδιαφερόμενου,
- Διεύθυνση, ΤΚ
- Ονοματεπώνυμο & τηλέφωνο του υπευθύνου επικοινωνίας

 • Τα στοιχεία του παραλήπτη:

Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια,
Τζον Κένεντι 60,
555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Κτίριο διοίκησης του Κολλεγίου Stephens Hall,
1 όροφος, Stephens conference room
Υπόψη: κας Β.Μπουσουλέγκα

 • Τίτλος έργου:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «Ανέγερση “STEM CENTER", στις εγκαταστάσεις του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης»

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η πιο πάνω διαδικασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν η διαδικασία αλλά δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από καμία Εργοληπτική Εταιρεία ή Κοινοπραξία, αυτή θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Επίσημη γλώσσα είναι η ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

 1. Προκειμένου περί Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, πρωτότυπη ή επικυρωμένη, από την αρμόδια αρχή, Ενημερότητα Πτυχίου ή Πιστοποιητικό Εγγραφής σε αυτούς
 2. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
 3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
 4. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

- Συνολικό κύκλο εργασιών ανά έτος για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερο των 3.500.000,00 ΕΥΡΩ.
- Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων, μεγαλύτερο ή ίσο με το ποσόν του 1.000.000,00 ΕΥΡΩ.

 1. Να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και OHSAS 18001,προαιρετικά ISO 14001
 2. Πιστοποιητικά εμπειρίας, σε αντίστοιχα έργα, τουλάχιστον 10 ετών των συνεργατών της εταιρείας που θα συμμετέχουν στην κατασκευή του έργου

Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Υπεύθυνη: κα Ευαγγελία Καραγεώργου, τηλ. +30 2310514020).

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται το αργό­τερο μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

«ΕΦΟΡΟΙ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ»

Κατεβάστε την προκήρυξη σε αρχείο pdf εδώ

Χρηματοδότηση έργου:

footer stem proposal

 

Share