Loading...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Καθαριότητα Σχολικών Κτηρίων

Το Κολλέγιο Ανατόλια, που εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης και αποτελείται από Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο – Λύκειο 1800 μαθητών περίπου, προσκαλούν όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του Κολλεγίου, για το Σχολικό Έτος 2019-2020.

Η διάρκεια θα ισχύει από 1/7/2019 μέχρι 30/6/2020, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Κολλέγιο αποτελείται από 28 κτήρια συνολικού εμβαδού περίπου 10,000 τμ σε οικόπεδο έκτασης 180 στρεμμάτων περίπου.

Οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται καθημερινά σε ώρες που δεν θα παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου και θα φέρουν την έγκριση του Υπευθύνου Ασφαλείας και καθαριότητας του Κολλεγίου. Το τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού διαμορφώνεται για τους μήνες Σεπτέμβριο με Ιούνιο ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα ισχύει προσαρμοσμένο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε ισχύ, θεωρημένο από την αρμόδια ΔOY, καθώς επίσης και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου, ο δε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) πρέπει να αναφέρεται χωριστά.

Ο ανάδοχος υποχρεούται και αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

 • Να τηρεί όλους του Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) κλπ και ευθύνεται ο ίδιος, αποκλειστικά και μόνο αυτός, αστικά και ποινικά, έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.
 • Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και σε κάθε τρίτο.
 • Να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων έναντι του Δημοσίου.
 • Σε περίπτωση απεργίας του προσωπικού του, αφενός υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα και αφετέρου να εξασφαλίσει ικανό αριθμό ατόμων για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση της εργασίας.
 • Να αποκαταστήσει κάθε είδους ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του κτιρίου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του, του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών που εκτελεί.
 • Να χρησιμοποιεί προσωπικό εξειδικευμένο στις εργασίες καθαριότητας, υγιές, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και για το οποίο θα τηρεί πιστά τις διαδικασίες λειτουργίας των Υπηρεσιών και τις Νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Επίσης θα υποβάλλει άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους.

Το προσωπικό πρέπει να είναι έμπειρο, εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο με τις εγκαταστάσεις του Εργοδότη, με καθαρό ποινικό μητρώο και θα ελέγχεται από επόπτη του εργολάβου. Το σύνολο του προσωπικού θα έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από τον Διευθυντή Ασφαλείας - Καθαριότητας του εργοδότη, και θα παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

 • Να τηρεί απαρέγκλιτα και πιστά τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του.
 • Να εγγυηθεί ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος σε ότι αφορά το κτίριο, για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που αναφέρονται στην παρούσα για όλο το χρόνο της εργασίας του και για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, φέρων κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος κατά και από την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας, όπως επίσης και για κάθε τυχόν διακινδύνευση της υγείας οιουδήποτε προσώπου εξαιτίας και λόγω τυχόν πλημμελούς καθαριότητας των χώρων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, αυτή θα λυθεί με υπαιτιότητα του εργολάβου.

Την Παρασκευή 7/6/2019 και ώρα 9.30 πμ, θα γίνει παρουσίαση των αναλυτικών χαρακτηριστικών του έργου στους ενδιαφερόμενους καθώς και τα απαιτούμενα προς κατάθεση δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Κολλέγιο Ανατόλια τα εξής:

 • «Φάκελο Περιγραφής της Εταιρείας και Χρησιμοποιούμενων υλικών – Εξοπλισμού.
 • «Φάκελο δικαιολογητικών »
 • «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς» που να περιλαμβάνει το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας ανά μήνα, καθώς και κόστος για τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες καθαρισμού (Κόστος εφαρμογής παρκετίνης /τμ, κόστος πρόσθετης απασχόλησης ανά εργατοώρα.

Οι κλειστές προσφορές θα κατατεθούν στο γραφείο του Αντιπροέδρου Οικονομικών και Ανθρωπίνου Δυναμικού κου Παύλου Φλώρου μέχρι την 14 Ιουνίου 2019, στις 12 μμ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα δηλαδή στις 14 Ιουνίου 2019 στις 1 μμ, στην έδρα του Ανατόλια, από επιτροπή που θα έχει οριστεί από την διοίκηση του Ανατόλια.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Μάνο Αγρόδημο, Διευθυντή Προμηθειών, Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 9.00-15.00 στα τηλέφωνα 2310 398243, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Share