Loading...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Αρχιτεκτονικής Προμελέτης για το Έργο Ανέγερσης του Νέου International School

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ INTERNATIONAL SCHOOL,
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

18 Ιουνίου 2019

Το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, στο πλαίσιο της επέκτασης και ανάπτυξης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών του στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην ανέγερση ενός νέου κτιριακού συγκροτήματος στο οποίο θα στεγαστούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και λειτουργίες ενός σύγχρονου διεθνούς σχολείου (International School) και

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο Αρχιτέκτονα Μελετητή Μηχανικό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα Αρχιτεκτόνων μηχανικών) ο οποίος σε συνεργασία με μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων (Πολιτικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς κ.λ.π.) της επιλογής του, να εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να συμμετάσχει στη διαδικασία υποβολής Αρχιτεκτονικής προμελέτης για το έργο: «Ανέγερση INTERNATIONAL SCHOOL, στις εγκαταστάσεις του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης», εκπόνησης των οριστικών μελετών του έργου, την πολεοδομική αδειοδότησή του και εκπόνησης των Μελετών Εφαρμογής και τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του.

ΆΡΘΡΟ 1ο - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, προτίθεται να ανεγείρει, εντός των εγκαταστάσεών του στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο κτίριο, επιφάνειας περίπου 2500 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα λειτουργήσει ως «INTERNATIONAL SCHOOL». Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτοποριακού Διεθνούς Σχολείου, με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2021 και το οποίο θα διαθέτει σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, εναρμονισμένες με το φυσικό και κτισμένο περιβάλλον και το πνεύμα λειτουργίας του Κολλεγίου Ανατόλια ενώ παράλληλα θα πρέπει να καλύπτει με έξυπνο, ευρηματικό και πρωτοποριακό τρόπο τις ανάγκες των μαθητών που θα φοιτούν σε αυτό. Παράλληλα, θα πρέπει ο μελετητής να λάβει σοβαρά υπόψη του ότι το νέο κτήριο θα χωροθετηθεί στο campus Β (πρώην αρρένων) που οριοθετείται από τα ιστορικά κτήρια του Ανατόλια (Macedonia Hall, Stephens Hall, Compton) και όπου το φυσικό περιβάλλον έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δυο (2) στάδια:

1ο Στάδιο – Αποστολή Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος - Προεπιλογή: Κατά το στάδιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά και έγγραφα του άρθρου 2 της παρούσης. Οι Υποψήφιοι που θα επιλεγούν από το Κολλέγιο Ανατόλια, θα κληθούν να συμμετάσχουν στο 2ο Στάδιο του διαγωνισμού.

2ο Στάδιο – Υποβολή Προσφοράς: Κατά το στάδιο αυτό οι προεπιλεγέντες Υποψήφιοι θα κληθούν με νέα Πρόσκληση από το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, να υποβάλλουν την Αρχιτεκτονική προμελέτη για το International School συνοδευόμενη από κλειστό φάκελο που θα περιέχει την οικονομικοτεχνική τους προσφορά.

Διευκρινίζεται ότι το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης οποιουδήποτε αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή ακόμα και ακύρωσης της Διαδικασίας χωρίς προειδοποίηση ή έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Πρόκειται για εσωτερική διαδικασία του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ και θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία των συμμετεχόντων, οι οποίοι δεν αποκτούν δικαίωμα πληροφόρησης ή πρόσβασης στις υποβληθείσες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους, (Στάδιο 1ο) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 3η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 έως 14:00.

Η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορές, ή ταχυδρομικά στο κτίριο διοίκησης του Κολλεγίου Stephens Hall, 1ος όροφος, Stephens conference room, στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ (Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια Τζον Κένεντι 60, 555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη). Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν θα γίνεται αποδεκτός.

Η υποβολή θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει :

  1. Την Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υποψηφίου, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον επικεφαλής Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
  2. Portfolio Έργων του επικεφαλής και των μελών του Μελετητικού Σχήματος (Ομάδας έργου)
  3. Πίνακα έργων των μελών του Μελετητικού Σχήματος των Υποψηφίων (Ομάδας Έργου). Στον πίνακα θα περιγράφονται τα έργα του Portfolio τα οποία μελετήθηκαν με αναφορά στην ημερομηνία μελέτης και κατασκευής αντίστοιχα. Τίτλος του έργου, Φορέας Ανάθεσης, περίοδος εκπόνησης των μελετών, σύντομη περιγραφή του έργου, καθώς και ο προϋπολογισμός Κατασκευής του έργου και η Περίοδος εκτέλεσής του εφόσον αυτά έχουν υλοποιηθεί. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να δώσουν οι υποψήφιοι σε έργα τους που διακρίθηκαν σε διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς.
  4. Οργανόγραμμα με τη Σύνθεση του Μελετητικού Σχήματος (ομάδας έργου). Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ειδικότητες των συμμετεχόντων Μηχανικών και τα στοιχεία των μελών της Ομάδας Έργου τα οποία θα καταχωρηθούν σε πίνακα όπου θα σημειώνονται το ονοματεπώνυμο, ο τίτλος σπουδών, η θέση στο υποψήφιο σχήμα (Συντονιστής, υπεύθυνος για την έκδοση οικοδομικής άδειας, μελετητής κ.λ.π.) και η επαγγελματική εμπειρία.
  5. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας έργου. Οι συμμετέχοντες στο Μελετητικό Σχήμα θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής αντίστοιχων έργων. Τα μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, ο δε επικεφαλής και Συντονιστής του Μελετητικού Σχήματος θα πρέπει να διαθέτει σημαντική αποδεδειγμένη μελετητική εμπειρία.
  6. Ενημερότητα ή Πιστοποιητικό Εγγραφής των Μελετητών στο αντίστοιχο επαγγελματικό Μητρώο Μελετητών, πρωτότυπη ή επικυρωμένη, από την αρμόδια αρχή.
  7. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής & Φορολογικής Ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.

Ο φάκελος υποβολής θα είναι σφραγισμένος και θα περιέχει τα πρωτότυπα έγγραφα υπογεγραμμένα από τον επικεφαλής του Μελετητικού Σχήματος, ένα (1) έντυπο αντίγραφο και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf-USB). Σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ πρωτότυπου και αντιγράφων, επικρατέστερο θεωρείται το πρωτότυπο. Επί του φακέλου που θα κατατεθεί θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

  • Τα στοιχεία του Αποστολέα, δηλαδή:

− Επωνυμία του ενδιαφερόμενου, 
− Διεύθυνση, ΤΚ 
− Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο & email του υπευθύνου επικοινωνίας

  • Τα στοιχεία του παραλήπτη:

Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια,
555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Κτίριο διοίκησης του Κολλεγίου Stephens Hall,
Υπόψη: Λ. Μπουσουλέγκα

  • Τίτλος έργου:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «Ανέγερση “INTERNATIONAL SCHOOL", στις εγκαταστάσεις του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης»

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η πιο πάνω διαδικασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν η διαδικασία αλλά δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από καμία Μελετητική Εταιρεία ή Κοινοπραξία ή Φυσικά Πρόσωπα, αυτή θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Επίσημες γλώσσες είναι η ελληνική και η αγγλική.

Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Υπεύθυνη: κα Ευαγγελία Καραγεώργου, τηλ. +30 2310514020).

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται το αργότερο μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΕΦΟΡΟΙ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ»

Share